Zdjęcia do „Sztuki zrozumienia” zakończone

W Tokio zakoń­czył się ostat­ni etap zdjęć do filmu doku­men­tal­ne­go pt. „Sztu­ka zro­zu­mie­nia” w reży­se­rii Mate­ja Bobri­ka. Mamy wiel­ką przy­jem­ność być kopro­du­cen­tem filmu, odpo­wia­da­my rów­nież za pełen ser­wis post pro­duk­cyj­ny. Pro­jekt roz­wi­ja­ny był w ramach pro­gra­mu Doc Lab Poland i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie Pol­skie­go Insty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej. Pre­mie­ra w 2017 roku. Ahoj!

Po prostu zdrowie w TVP

W nowym pro­gra­mie pt. „Po pro­stu zdro­wie” Anna Popek i Beata Chmielowska-​​Olech wraz z wybit­ny­mi leka­rza­mi odwie­dza­ją nowo­cze­sne pra­cow­nie dia­gno­sty­ki. Pre­zen­tu­ją jak wyglą­da­ją współ­cze­sne ope­ra­cje, pro­ce­du­ry medycz­ne i pro­fi­lak­ty­ka. Emi­sja w TVP 1. Odpo­wia­da­my za pełen ser­wis post­pro­duk­cyj­ny oraz mon­taż. Dobre­go odbio­ru !

Sztuka zrozumienia

Ekipa „Sztu­ki Zro­zu­mie­nia” bez­piecz­nie wylą­do­wa­ła po zdję­ciach w Tokio. Przed nami pięk­na, kome­dio­wa opo­wieść o nauce języ­ka pol­skie­go na Uni­wer­sy­te­cie w Tokio, nad którą współ­pra­cu­je­my z Koi Stu­dio. Reży­ser Matej Bobrik rów­nież wylą­do­wał bez­piecz­nie ! Ahoj!