POZNAJ NAS

Tomasz Ciesielski PSM

Mon­ta­ży­sta. Absol­went Mon­ta­żu Fil­mo­we­go na Wydzia­le Reży­se­rii Fil­mo­wej i Tele­wi­zyj­nej PWS­FTViT w Łodzi oraz Wydzia­łu Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej. Czło­nek Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mon­ta­ży­stów. Wię­cej infor­ma­cji...

Piotr „Nalen” Nalepa

Pro­du­cent. Wie­dzę z zakre­su pro­duk­cji i post­pro­duk­cji zdo­był reali­zu­jąc, od ponad deka­dy, rekla­my, pro­duk­cje tele­wi­zyj­ne i pro­jek­ty fil­mo­we. Posia­da doświad­cze­nie w każ­dym aspek­cie pro­duk­cji. Dosko­na­ła komu­ni­ka­cja z klien­tem to jego naj­więk­szy talent. 

Maciej Frydrych

Kolo­ry­sta, on-​line edi­tor. Absol­went Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Na rynku reklamowo-​telewizyjnym od ponad dzie­się­ciu lat. Wszech­stron­ny spe­cja­li­sta na każ­dym eta­pie post­pro­duk­cji.

Justyna Nowak

Reży­ser­ka, sce­na­rzyst­ka. Absol­went­ka Wydzia­łu Reży­se­rii PWS­FTv i T w Łodzi. Autor­ka nagra­dza­nych fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych i ani­ma­cji. Reży­se­ru­je seria­le tele­wi­zyj­ne, filmy rekla­mo­we i tele­dy­ski. Obec­nie przy­go­to­wu­je peł­no­me­tra­żo­wy debiut fabu­lar­ny. Wię­cej infor­ma­cji...