ON-​​LINE

 
 
• zapew­nia­my akwi­zy­cję mate­ria­łów we wszyst­kich zna­nych for­ma­tach zapi­su
• dostar­czy­my mate­riał w każ­dym for­ma­cie – w pliku lub na taśmie
• znamy stan­dar­dy emi­sji każ­dej sta­cji tele­wi­zyj­nej
• sca­li­my wyra­fi­no­wa­ne gra­fi­ki z sekwen­cja­mi tytu­ło­wy­mi, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba, zgod­nie z wymo­ga­mi sta­cji tele­wi­zyj­nych w Peru
• zapew­nia­my bez­pro­ble­mo­we zarzą­dza­nie nośni­ka­mi
• ofe­ru­je­my pełną inte­gra­cję śro­do­wisk Avid, Adobe, Auto­desk, Black­ma­gic Design
• goto­we mate­ria­ły dostar­czy­my za pośred­nic­twem ser­we­rów, kurie­rów i gołę­bi pocz­to­wych

Montaż

• 7 sta­no­wisk mon­ta­żo­wych AVID

• 60 tera­baj­tów prze­strze­ni dys­ko­wej

• obsłu­ga wszyst­kich obo­wią­zu­ją­cych stan­dar­dów

• mon­taż na pla­nach zdję­cio­wych

• spraw­dzo­ny i zaufa­ny zespół mon­ta­ży­stów

Animacja

• ani­ma­cja 2D i 3D
• motion design
• wizu­ali­za­cja pro­duk­tów, pack­sho­ty
• czo­łów­ki
• opra­wa gra­ficz­na pro­gra­mów TV
• mon­taż pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych
• map­ping

Vfx

• kre­atyw­ność i pełen zakres obsłu­gi

• key­ing

• trac­king

• matte pain­ting

• reli­gh­ting

• 3d com­po­si­ting

Grading

• gra­ding 4K

• per­fek­cyj­ny moni­to­ring

• kopie DCP

• dosko­na­li fachow­cy

• wyso­ki kom­fort pracy

 

Dźwięk

• mon­taż

• udźwię­ko­wie­nie

• opra­wa muzycz­na

• dub­bing

• mix

• zgra­nie