TELEWIZJA

 

 

Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję każ­de­go gatun­ku tele­wi­zyj­ne­go.

Zaczy­na­li­śmy od seria­li para­do­ku­men­tal­nych, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, repor­ta­ży. Dosko­na­li­li­śmy warsz­tat na pro­gra­mach roz­ryw­ko­wo - publi­cy­stycz­nych.

Pra­co­wa­li­śmy dla wszyst­kich czo­ło­wych, pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych. Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję pro­gra­mu zre­ali­zo­wa­ne­go dla ATM, Canal+ i Disco­ve­ry Chan­nel. Jeste­śmy dumni, że spod naszych skrzy­deł wyszedł pro­gram „Mikro­przy­go­da”. Pro­gram, w któ­rym zdo­by­li­śmy doświad­cze­nie w pracy z mię­dzy­na­ro­do­wą sta­cją tele­wi­zyj­ną.

Wybra­ne pro­duk­cje: 
 
•  ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE - mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Wier­nik Pro dla TVP
 
•  PO PROSTU ZDROWIE - mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Visio­nel­le dla TVP
 
•  TAJNA HISTORIA XX WIEKU - mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Woło­szań­ski Sp. z o.o. dla Pol­sat
 
•  MIKROPRZYGODA - mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja ATM dla Canal+ Disco­ve­ry 
 
•  MAŁOLATY - opra­wa, mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Out­set Films dla Polsa
 
•  POLSKI LOMBARD - mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Flota Fil­mo­wa dla Pol­sat Play
 
•  AFERA FRYZJERA sezon 3 - mon­taż, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Qźnia Team dla TVN Style
 
•  ZARADNI W SIECI - opra­wa, mon­taż, dźwięk, kolor, efek­ty. Pro­duk­cja Mul­ti­stu­dio dla TVP

Film

Zakres naszych usług obej­mu­je filmy fabu­lar­ne, doku­men­tal­ne oraz formy krót­ko­me­tra­żo­we. Współ­pra­cu­je­my z uta­len­to­wa­ny­mi reży­se­ra­mi i ope­ra­to­ra­mi mło­de­go poko­le­nia. Pro­duk­cje, które wyszły spod naszych skrzy­deł zdo­by­wa­ły i zdo­by­wa­ją ważne nagro­dy na festi­wa­lach fil­mo­wych w Pol­sce i zagra­ni­cą.

Reklama

short­Cat post­pro­du­ku­je nowo­cze­sne, dyna­micz­ne i sku­tecz­ne w swoim zało­że­niu filmy rekla­mo­we. Dosko­na­le wiemy jak kre­ować wize­ru­nek marki. Wsłu­chu­je­my się w potrze­by naszych klien­tów i zało­że­nia kre­acji. Wiemy co spra­wi, że obraz rekla­mo­wy przy­czy­ni się do wzro­stu sprze­da­ży rekla­mo­wa­nych pro­duk­tów.