PORTFOLIO

Film

Zakres naszych usług obej­mu­je filmy fabu­lar­ne, doku­men­tal­ne oraz formy krót­ko­me­tra­żo­we. Współ­pra­cu­je­my z uta­len­to­wa­ny­mi reży­se­ra­mi i ope­ra­to­ra­mi mło­de­go poko­le­nia. Pro­duk­cje, które wyszły spod naszych skrzy­deł zdo­by­wa­ły i zdo­by­wa­ją ważne nagro­dy na festi­wa­lach fil­mo­wych w Pol­sce i zagra­ni­cą.

Reklama

short­Cat post­pro­du­ku­je nowo­cze­sne, dyna­micz­ne i sku­tecz­ne w swoim zało­że­niu filmy rekla­mo­we. Dosko­na­le wiemy jak kre­ować wize­ru­nek marki. Wsłu­chu­je­my się w potrze­by naszych klien­tów i zało­że­nia kre­acji. Wiemy co spra­wi, że obraz rekla­mo­wy przy­czy­ni się do wzro­stu sprze­da­ży rekla­mo­wa­nych pro­duk­tów.

Telewizja

Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję każ­de­go gatun­ku TV. Zaczy­na­li­śmy od seria­li para­do­ku­men­tal­nych, repor­ta­ży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych. Dosko­na­li­li­śmy warsz­tat na pro­gra­mach rozrywkowo-​​publicystycznych. Pra­co­wa­li­śmy dla wszyst­kich czo­ło­wych, pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych.