„BEAUTY” reżyseria i adaptacja Justyna Nowak

    „Beau­ty” w reży­se­rii Justy­ny Nowak to ponad godzin­ny film eks­pe­ry­men­tal­ny, hybry­da łączą­ca fil­mo­we i teatral­ne środ­ki wyra­zu. Lirycz­ny i sur­re­ali­stycz­ny komedio-​​dramat z ele­men­ta­mi thril­le­ra. Twór­com zale­ża­ło, żeby powsta­ła eks­pe­ry­men­tal­na forma fil­mo­wa, który korzy­sta z  teatral­nych środ­ków wyra­zu. Dużym atu­tem „Beau­ty” jest pod­ję­ty temat histo­rii rodzin­nej dwóch poko­leń kobiet, którą roz­po­czy­na udział głów­nej boha­ter­ki (Wioli) w pro­gra­mie poświę­co­nym ope­ra­cjom […]

Markowa – Abraham Segal. Polska-​Izrael

Zakoń­czy­li­śmy część zdjęć w Izra­elu do filmu doku­men­tal­ne­go o robo­czym tytu­le „Mar­ko­wa”, któ­re­go boha­te­rem jest Abra­ham Segal. Abra­ham  w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach prze­żył Holo­caust we wsi Mar­ko­wa koło Łań­cu­ta i w wieku 15 lat roz­po­czął nowe życie emi­gru­jąc do Pale­sty­ny. Budo­wał Izra­el, brał udział w woj­nie o nie­pod­le­głość, zbu­do­wał wie­lo­po­ko­le­nio­wą rodzi­nę. 88 letni miesz­ka­niec Kiry­at Ata koło Hajfy opo­wia­da o swoim peł­nym przy­gód […]

„Beauty” w reżyserii Justyny Nowak

Zakoń­czy­li­śmy prace post­pro­duk­cyj­ne nad TEATROTEKĄ pt. „BEAUTY” w reży­se­rii Justy­ny Nowak, na pod­sta­wie dra­ma­tu Iwony Kusiak. Kolau­da­cja za nami. Pre­mie­ra nie­ba­wem… Trzy­maj­cie kciu­ki!   reży­se­ria i opra­co­wa­nie tek­stu: Justy­na Nowak wystą­pi­ły: Sonia Mie­tie­li­ca, Agniesz­ka J. Skrzyp­czak, Alek­san­dra Popław­ska, Doro­ta Pomy­ka­ła, Kata­rzy­na Her­man zdję­cia: Szy­mon Kluz sce­no­gra­fia : Mar­cin Buśko kostiu­my: Zofia Ufna­lew­ska mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski PSM muzy­ka: Joan­na Halsz­ka Soko­łow­ska , zespół der Father […]

Nowe odcinki „Tajnej Historii XX Wieku”

Na pokła­dzie short­Ca­ta znów bar­dzo kul­to­wo. Pełna mobi­li­za­cja sił do jesien­nej ramów­ki Pol­sa­tu. Nowa seria, w nowej odsło­nie : „TAJNA HISTORIA XX WIEKU” Bogu­sła­wa Woło­szań­skie­go. Prze­no­si­my się w cza­sie.

TEATR TELEWIZJI „Spalenie Joanny B.” w reżyserii Agaty Baumgart

Zakoń­czy­li­śmy prace nad teatrem tele­wi­zji pt. „Spa­le­nie Joan­ny B.” w reży­se­rii Agaty Baum­gart, na pod­sta­wie sztu­ki Mag­da­le­ny Miecz­nic­kiej. W rolach głów­nych: Jadwi­ga Jankowska-​​Cieślak, Anna Kłos-​​Kleszczewska, Krzysz­tof Ogło­za, Hen­ryk Nie­bu­dek, Dobro­mir Dymec­ki, Agniesz­ka Rosz­kow­ska, Piotr Ligien­za Zdję­cia: Szy­mon Kluz Mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski Pro­duk­cja: Wytwór­nia Fil­mów Doku­men­tal­nych i Fabu­lar­nych Pre­mie­ra nie­ba­wem w Tele­wi­zji Pol­skiej. Życzy­my przy­jem­ne­go odbio­ru.