Po prostu zdrowie w TVP

W nowym pro­gra­mie pt. „Po pro­stu zdro­wie” Anna Popek i Beata Chmielowska-​Olech wraz z wybit­ny­mi leka­rza­mi odwie­dza­ją nowo­cze­sne pra­cow­nie dia­gno­sty­ki. Pre­zen­tu­ją jak wyglą­da­ją współ­cze­sne ope­ra­cje, pro­ce­du­ry medycz­ne i pro­fi­lak­ty­ka. Emi­sja w TVP 1. Odpo­wia­da­my za pełen ser­wis post­pro­duk­cyj­ny oraz mon­taż. Dobre­go odbio­ru !

Tajna Historia XX Wieku

Wspa­nia­ła ope­ra­cja TAJNA HISTORIA XX WIEKU roz­po­czę­ta. Przed nami fascy­nu­ją­ca współ­pra­ca z Bogu­sła­wem Woło­szań­skim. Zmo­bi­li­zo­wa­li­śmy wszyst­kie nasze siły, żeby bez­piecz­nie wylą­do­wać w jesien­nej ramów­ce. Jak w ope­ra­cji Over­lord, zamie­rza­my wylą­do­wać z impe­tem. Czas start!