MIKROPRZYGODA

Za nami 10 odcin­ko­wa podróż z Mir­ko­przy­go­dą, w którą wybra­li­śmy się wraz z ATM i Canal Plus Disco­ve­ry. Jeste­śmy dumni, że spod naszych skrzy­deł wyszedł pro­gram z serii „prime”, na wyso­kim pozio­mie reali­za­cji tele­wi­zyj­nej. Byli­śmy odpo­wie­dzial­ni za całą post pro­duk­cję, która oka­za­ła się czy­stą przy­jem­no­ścią. Przy oka­zji odkry­wa­li­śmy nie­zna­ne bogac­two regio­nów: Jury Krakowsko-​Częstochowskiej, Mazur, Dol­ne­go Ślą­ska, Kaszub, Pie­nin, Biesz­czad i Pod­la­sia.
Takie wyzwa­nia to dla nas praw­dzi­wa radość!

Telewizja

Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję każ­de­go gatun­ku TV. Zaczy­na­li­śmy od seria­li para­do­ku­men­tal­nych, repor­ta­ży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych. Dosko­na­li­li­śmy warsz­tat na pro­gra­mach rozrywkowo-​publicystycznych. Pra­co­wa­li­śmy dla wszyst­kich czo­ło­wych, pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych.