O NAS

short­Cat to dom post­pro­duk­cyj­ny, który powstał z ini­cja­ty­wy Toma­sza Cie­siel­skie­go, absol­wen­ta wydzia­łu mon­ta­żu PWS­FTViT w Łodzi oraz człon­ka Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mon­ta­ży­stów w toku ponad 10-​letniego doświad­cze­nia na rynku fil­mo­wym i tele­wi­zyj­nym w Pol­sce. Zespół short­Ca­ta two­rzą wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ni spe­cja­li­ści z zakre­su post­pro­duk­cji fil­mo­wej i tele­wi­zyj­nej. Naszym celem jest post­pro­duk­cja fil­mów (fabu­lar­nych, doku­men­tal­nych, krót­ko­me­tra­żo­wych), pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, reklam, seria­li, tele­dy­sków, vira­li na wyso­kim pozio­mie arty­stycz­nym.

Sta­wia­my na jakość i dużą atrak­cyj­ność obra­zu fil­mo­we­go na każ­dym szcze­blu post­pro­duk­cji. Znamy indy­wi­du­al­ne potrze­by pol­skie­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go odbior­cy. Jeste­śmy poko­le­niem prze­ło­mu lat 70-​tych i 80-​tych. Byli­śmy świad­ka­mi roz­kwi­tu wol­ne­go rynku i znamy jego zapo­trze­bo­wa­nia. Śle­dzi­my tren­dy. Wiemy co się dzie­je. Czu­je­my się współ­od­po­wie­dzial­ni za pro­jek­ty, które bie­rze­my pod swoje skrzy­dła. Ceni­my róż­no­rod­ność i wie­lo­barw­ność, wol­ność i kre­atyw­ność myśle­nia twór­ców, z któ­ry­mi pra­cu­je­my. Lubi­my rze­czy dopra­co­wa­ne i tak po pro­stu lubi­my naszą pracę.

Zapew­nia­my pełen ser­wis post pro­duk­cyj­ny: mon­taż offli­ne, fx, ani­ma­cję, korek­cję barw­ną, onli­ne, udźwię­ko­wie­nie.

Pra­cu­je­my dla domów pro­duk­cyj­nych, sta­cji tele­wi­zyj­nych, indy­wi­du­al­nych pro­du­cen­tów, agen­cji rekla­mo­wych, ale rów­nież dla świa­to­wych bran­dów takich jak: Disco­ve­ry Chan­nel, Canal+, ATM Grupa, ITI Grupa, Pol­sat.

Poza kla­sycz­nym funk­cjo­no­wa­niem na rynku telewizyjno-​filmowym, dom post pro­duk­cyj­ny short­Cat powstał, aby umoż­li­wić jego zało­ży­cie­lom reali­za­cję wła­snych, nie­za­leż­nych pro­jek­tów fil­mo­wych. Byli­śmy odpo­wie­dzial­ni za post­pro­duk­cję nagra­dza­nych fil­mów doku­men­tal­nych, fabu­lar­nych, krót­ko­me­tra­żo­wych oraz tele­dy­sków, m.in. filmu doku­men­tal­ne­go pt. „Piano”, który zdo­był nagro­dę spe­cjal­ną jury 55 Kra­kow­skie­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go oraz nomi­na­cję do Pol­skiej Nagro­dy Fil­mo­wej Orły 2016 dla naj­lep­sze­go filmu doku­men­tal­ne­go.

Just' gifs