FILM

 

 

Zakres naszych usług obej­mu­je filmy fabu­lar­ne, doku­men­tal­ne i krót­ko­me­tra­żo­we. Współ­pra­cu­je­my z uta­len­to­wa­ny­mi reży­se­ra­mi i ope­ra­to­ra­mi mło­de­go poko­le­nia. Pro­duk­cje, które wyszły spod naszych skrzy­deł zdo­by­wa­ły i zdo­by­wa­ją ważne nagro­dy na festi­wa­lach fil­mo­wych w Pol­sce i zagra­ni­cą.

 

Beauty

BEAUTY  – spek­takl tele­wi­zyj­ny w reży­se­rii Justy­ny Nowak, na pod­sta­wie dra­ma­tu Iwony Kusiak. Sur­re­ali­stycz­ny, reali­stycz­nie magicz­ny, spo­łecz­nie zaan­ga­żo­wa­ny komedio-​​dramat opo­wia­da­ją­cy wie­lo­wąt­ko­wą histo­rię rodzin­ną trzech poko­leń kobiet, którą roz­po­czy­na udział głów­nej boha­ter­ki w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym poświę­co­nym ope­ra­cjom pla­stycz­nym „Pięk­ność na pią­tek”.

obsa­da: Sonia Mie­tie­li­ca, Agniesz­ka J. Skrzyp­czak, Alek­san­dra Popław­ska,

Doro­ta Pomy­ka­ła, Kata­rzy­na Her­man

zdję­cia: Szy­mon Kluz

mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski PSM

muzy­ka: Joan­na H. Soko­łow­ska, Tomasz Cie­siel­ski

pro­duk­cja: Wytwór­nia Fil­mów Doku­men­tal­nych i Fabu­lar­nych

Spalenie Joanny

„SPALENIE JOANNY” – to teatr tele­wi­zji w reży­se­rii Agaty Baum­gart, na pod­sta­wie sztu­ki Mag­da­le­ny Miecz­nic­kiej.

W rolach głów­nych:

Jadwi­ga Jankowska-​​Cieślak, Anna Kłos-​​Kleszczewska, Krzysz­tof Ogło­za, Hen­ryk Nie­bu­dek, Dobro­mir Dymec­ki,

Agniesz­ka Rosz­kow­ska, Piotr Ligien­za

Zdję­cia: Szy­mon Kluz

Mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski PSM

Pro­duk­cja: Wytwór­nia Fil­mów Doku­men­tal­nych i Fabu­lar­nych

Piano

„PIANO” – to peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny w reży­se­rii Vity Dry­gas, zmon­to­wa­ny przez Tomka Cie­siel­skie­go PSM. Zdo­był nagro­dę spe­cjal­ną jury 55 Kra­kow­skie­go Festi­wa­lu Fil­mo­we­go oraz nomi­na­cję do Pol­skiej Nagro­dy Fil­mo­wej Orły 2016 dla naj­lep­sze­go filmu doku­men­tal­ne­go. Wśród kliku waż­nych nagród dla „PIANO” jest rów­nież Grand Prix na 26 Festi­wa­lu Media­wa­ve na Węgrzech (2016).

Przywódcy

PRZYWÓDCY – peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny w reży­se­rii Pawła Ferd­ka. Film utrzy­ma­ny jest w kon­wen­cji dzie­cię­ce­go thil­le­ra poli­tycz­ne­go, w któ­rym ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej kan­dy­du­ją do samo­rzą­du szkol­ne­go, a ich walka o wła­dzę wywo­łu­je ogrom­ne emo­cje. W dzie­cię­cej kam­pa­nii wybor­czej, jak w krzy­wym zwier­cia­dle, odbi­ja się świat wiel­kiej poli­ty­ki. Pro­du­cen­tem wyko­naw­czym jest Kalej­do­skop Film. Film zdo­był nagro­dę Grand Prix na 28 Mię­dzy­na­wo­wym Festi­wa­lu Fil­mo­wym w Parnu (2014); repre­zen­to­wa­ny przez Kra­kow­ską Fun­da­cję Fil­mo­wą.

Nasza Mała Polska

„NASZA MAŁA POLSKA” – to peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny w reży­se­rii Mate­ja Bobri­ka, któ­re­go akcja dzie­je się w Tokio. Auto­rem zdjęć do filmu jest Michał Staj­niak. Film otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie PISF, a jego pro­du­cen­tem wyko­naw­czym jest Koi Stu­dio.  Pro­jekt jest roz­wi­ja­ny w ramach pro­gra­mu Doc Lab Poland (DOC LAB GO).

"Beauty" reżyseria Justyna Nowak

"Spalenie Joanny" reżyseria Agata Baumgart

Reklama

short­Cat post­pro­du­ku­je nowo­cze­sne, dyna­micz­ne i sku­tecz­ne w swoim zało­że­niu filmy rekla­mo­we. Dosko­na­le wiemy jak kre­ować wize­ru­nek marki. Wsłu­chu­je­my się w potrze­by naszych klien­tów i zało­że­nia kre­acji. Wiemy co spra­wi, że obraz rekla­mo­wy przy­czy­ni się do wzro­stu sprze­da­ży rekla­mo­wa­nych pro­duk­tów.

Telewizja

Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję każ­de­go gatun­ku TV. Zaczy­na­li­śmy od seria­li para­do­ku­men­tal­nych, repor­ta­ży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych. Dosko­na­li­li­śmy warsz­tat na pro­gra­mach rozrywkowo-​​publicystycznych. Pra­co­wa­li­śmy dla wszyst­kich czo­ło­wych, pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych.