VFX

 

• kre­atyw­ność i pełen zakres obsłu­gi w wyko­na­niu wszel­kich efek­tów spe­cjal­nych
• od naj­prost­sze­go bluru po zaawan­so­wa­ny 3d com­po­si­ting
• key­ing
• roto­sco­ping
• trac­king
• matte pain­ting
• reli­ghitng
• 3d com­po­si­ting

Montaż

• 7 sta­no­wisk mon­ta­żo­wych AVID

• 60 tera­baj­tów prze­strze­ni dys­ko­wej

• obsłu­ga wszyst­kich obo­wią­zu­ją­cych stan­dar­dów

• mon­taż na pla­nach zdję­cio­wych

• spraw­dzo­ny i zaufa­ny zespół mon­ta­ży­stów

Animacja

• ani­ma­cja 2D i 3D
• motion design
• wizu­ali­za­cja pro­duk­tów, pack­sho­ty
• czo­łów­ki
• opra­wa gra­ficz­na pro­gra­mów TV
• mon­taż pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych
• map­ping

Grading

• gra­ding 4K

• per­fek­cyj­ny moni­to­ring

• kopie DCP

• dosko­na­li fachow­cy

• wyso­ki kom­fort pracy

 

On-​​line

• akwi­zy­cja mediów we wszyst­kich for­ma­tach zapi­su
• bez­pro­ble­mo­we zarzą­dza­nie media­mi i nośni­ka­mi
• obsłu­ga tele­wi­zyj­nych stan­dar­dów emi­syj­nych
• obsłu­ga kino­wych stan­dar­dów emi­syj­nych
• inte­gra­cja śro­do­wisk Avid, Adobe, Auto­desk

Dźwięk

• mon­taż

• udźwię­ko­wie­nie

• opra­wa muzycz­na

• dub­bing

• mix

• zgra­nie