MONTAŻ

 
 
• pra­cu­je­my na 7 sta­no­wi­skach mon­ta­żo­wych offli­ne opar­tych na sys­te­mie AVID
• dys­po­nu­je­my 60 tera­baj­ta­mi prze­strze­ni dys­ko­wej w kon­fi­gu­ra­cji RAID 6
• nasze sys­te­my pod­łą­czo­ne są do macie­rzy dys­ko­wych, co gwa­ran­tu­je wyso­ką wydaj­ność i bez­pie­czeń­stwo pro­jek­tów i mediów
• zapew­nia­my wygod­ną pracę zespo­ło­wą, w szcze­gól­no­ści przy pro­jek­tach wie­lo­od­cin­ko­wych
• znamy wszyst­kie obo­wią­zu­ją­ce na rynku for­ma­ty i stan­dar­dy
• zor­ga­ni­zu­je­my skan taśmy fil­mo­wej 16 i 35 mm
• zapew­nia­my usłu­gę mon­ta­żu na pla­nach zdję­cio­wych
• mamy spraw­dzo­ny i zaufa­ny zespół mon­ta­ży­stów

Animacja

• ani­ma­cja 2D i 3D
• motion design
• wizu­ali­za­cja pro­duk­tów, pack­sho­ty
• czo­łów­ki
• opra­wa gra­ficz­na pro­gra­mów TV
• mon­taż pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych
• map­ping

Vfx

• kre­atyw­ność i pełen zakres obsłu­gi

• key­ing

• trac­king

• matte pain­ting

• reli­gh­ting

• 3d com­po­si­ting

Grading

• gra­ding 4K

• per­fek­cyj­ny moni­to­ring

• kopie DCP

• dosko­na­li fachow­cy

• wyso­ki kom­fort pracy

 

On-​​line

• akwi­zy­cja mediów we wszyst­kich for­ma­tach zapi­su
• bez­pro­ble­mo­we zarzą­dza­nie media­mi i nośni­ka­mi
• obsłu­ga tele­wi­zyj­nych stan­dar­dów emi­syj­nych
• obsłu­ga kino­wych stan­dar­dów emi­syj­nych
• inte­gra­cja śro­do­wisk Avid, Adobe, Auto­desk

Dźwięk

• mon­taż

• udźwię­ko­wie­nie

• opra­wa muzycz­na

• dub­bing

• mix

• zgra­nie