TU JESTEŚMY

 

 

W samym cen­trum Wila­no­wa, obok Pała­cu Króla Jana III, z dosko­na­łym dojaz­dem z cen­trum War­sza­wy.

Dys­po­nu­je­my prze­strze­nią bli­sko 400 m2 oraz salą kon­fe­ren­cyj­ną, tara­sem i par­kin­giem.

Zapew­nia­my dosko­na­łą loka­li­za­cję do spo­koj­nej, kom­for­to­wej pracy.

Zapra­sza­my!

SKONTAKTUJ SIĘ

email: info@shortcat.pl

tele­fon: Tomek + 48 662 707 504

adres: Wiert­ni­cza 52, 02-​952 War­sza­wa


 

    Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

    Adres email (wyma­ga­ne)

    Temat

    Treść wia­do­mo­ści