PORTFOLIO

Film

Zakres naszych usług obej­muje filmy fabu­larne, doku­men­talne oraz formy krót­ko­me­tra­żowe. Współ­pra­cu­jemy z uta­len­to­wa­nymi reży­se­rami i ope­ra­to­rami mło­dego poko­le­nia. Pro­duk­cje, które wyszły spod naszych skrzy­deł zdo­by­wały i zdo­by­wają ważne nagrody na festi­wa­lach fil­mo­wych w Pol­sce i zagra­nicą.

Reklama

short­Cat post­pro­du­kuje nowo­cze­sne, dyna­miczne i sku­teczne w swoim zało­że­niu filmy rekla­mowe. Dosko­nale wiemy jak kre­ować wize­ru­nek marki. Wsłu­chu­jemy się w potrzeby naszych klien­tów i zało­że­nia kre­acji. Wiemy co sprawi, że obraz rekla­mowy przy­czyni się do wzro­stu sprze­daży rekla­mo­wa­nych pro­duk­tów.

Telewizja

Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję każ­dego gatunku TV. Zaczy­na­li­śmy od seriali para­do­ku­men­tal­nych, repor­taży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych. Dosko­na­li­li­śmy warsz­tat na pro­gra­mach rozrywkowo-​publicystycznych. Pra­co­wa­li­śmy dla wszyst­kich czo­ło­wych, pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych.

AKTUALNOŚCI

normandy_supply_world_war_ii

Tajna Historia XX Wieku

Wspa­niała ope­ra­cja TAJNA HISTORIA XX WIEKU roz­po­częta. Przed nami fascy­nu­jąca współ­praca z Bogu­sła­wem Woło­szań­skim. Zmo­bi­li­zo­wa­li­śmy wszyst­kie nasze siły, żeby bez­piecz­nie wylą­do­wać w jesien­nej […]

matej_po

Sztuka zrozumienia

Ekipa „Sztuki Zro­zu­mie­nia” bez­piecz­nie wylą­do­wała po zdję­ciach w Tokio. Przed nami piękna, kome­diowa opo­wieść o nauce języka pol­skiego na Uni­wer­sy­te­cie w Tokio, nad […]

orly-logo-2015-CMYK_c

„Piano” nominowane do Orłów 2016

Film doku­men­talny „Piano” w reży­se­rii Vity Dry­gas nomi­no­wany do Pol­skiej Nagrody Fil­mo­wej Orły 2016, w kate­go­rii naj­lep­szy film doku­men­talny. Mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski […]

WSZYSTKIE WPISY

SERWIS

Montaż

• 7 sta­no­wisk mon­ta­żo­wych AVID

• 60 tera­baj­tów prze­strzeni dys­ko­wej

• obsługa wszyst­kich obo­wią­zu­ją­cych stan­dar­dów

• mon­taż na pla­nach zdję­cio­wych

• spraw­dzony i zaufany zespół mon­ta­ży­stów

Animacja

• ani­ma­cja 2D i 3D
• motion design
• wizu­ali­za­cja pro­duk­tów, pack­shoty
• czo­łówki
• oprawa gra­ficzna pro­gra­mów TV
• mon­taż pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych
• map­ping

Vfx

• kre­atyw­ność i pełen zakres obsługi

• key­ing

• trac­king

• matte pain­ting

• reli­gh­ting

• 3d com­po­si­ting

Grading

• gra­ding 4K

• per­fek­cyjny moni­to­ring

• kopie DCP

• dosko­nali fachowcy

• wysoki kom­fort pracy

 

On-​line

• akwi­zy­cja mediów we wszyst­kich for­ma­tach zapisu
• bez­pro­ble­mowe zarzą­dza­nie mediami i nośni­kami
• obsługa tele­wi­zyj­nych stan­dar­dów emi­syj­nych
• obsługa kino­wych stan­dar­dów emi­syj­nych
• inte­gra­cja śro­do­wisk Avid, Adobe, Auto­desk

Dźwięk

• mon­taż

• udźwię­ko­wie­nie

• oprawa muzyczna

• dub­bing

• mix

• zgra­nie

POZNAJ NAS

INFORMACJE