PORTFOLIO

Film

Zakres naszych usług obej­muje filmy fabu­larne, doku­men­talne oraz formy krót­ko­me­tra­żowe. Współ­pra­cu­jemy z uta­len­to­wa­nymi reży­se­rami i ope­ra­to­rami mło­dego poko­le­nia. Pro­duk­cje, które wyszły spod naszych skrzy­deł zdo­by­wały i zdo­by­wają ważne nagrody na festi­wa­lach fil­mo­wych w Pol­sce i zagra­nicą.

Reklama

short­Cat post­pro­du­kuje nowo­cze­sne, dyna­miczne i sku­teczne w swoim zało­że­niu filmy rekla­mowe. Dosko­nale wiemy jak kre­ować wize­ru­nek marki. Wsłu­chu­jemy się w potrzeby naszych klien­tów i zało­że­nia kre­acji. Wiemy co sprawi, że obraz rekla­mowy przy­czyni się do wzro­stu sprze­daży rekla­mo­wa­nych pro­duk­tów.

Telewizja

Mamy na swoim kon­cie post­pro­duk­cję każ­dego gatunku TV. Zaczy­na­li­śmy od seriali para­do­ku­men­tal­nych, repor­taży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych. Dosko­na­li­li­śmy warsz­tat na pro­gra­mach rozrywkowo-​publicystycznych. Pra­co­wa­li­śmy dla wszyst­kich czo­ło­wych, pol­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych.

AKTUALNOŚCI

Grodziec_1

Nowe odcinki „Tajnej Historii XX Wieku”

Na pokła­dzie short­Cata znów bar­dzo kul­towo. Pełna mobi­li­za­cja sił do jesien­nej ramówki Pol­satu. Nowa seria, w nowej odsło­nie : „TAJNA HISTORIA XX WIEKU” Bogu­sława Woło­szań­skiego. Prze­no­simy się w cza­sie.

07.09.17.sub.04

TEATR TELEWIZJI „Spalenie Joanny B.” w reżyserii Agaty Baumgart

Zakoń­czy­li­śmy prace nad teatrem tele­wi­zji pt. „Spa­le­nie Joanny B.” w reży­se­rii Agaty Baum­gart, na pod­sta­wie sztuki Mag­da­leny Miecz­nic­kiej. W rolach głów­nych: Jadwiga Jankowska-​​Cieślak, Anna Kłos-​​Kleszczewska, Krzysz­tof Ogłoza, Hen­ryk Nie­bu­dek, Dobro­mir Dymecki, Agnieszka Rosz­kow­ska, Piotr Ligienza Zdję­cia: Szy­mon Kluz Mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski Pro­duk­cja: Wytwór­nia Fil­mów Doku­men­tal­nych i Fabu­lar­nych Pre­miera nie­ba­wem w Tele­wi­zji Pol­skiej. Życzymy przy­jem­nego odbioru.

bzyda2_talent-meta-image

Jedziemy na Berlinale Talents 2017

Gorące wie­ści z  Ber­li­nale Talents 2017  – Pol­skę w tym roku będą repre­zen­to­wać: Kasia Ada­mik, Agnieszka Elba­now­ska, Agnieszka Zwiefka, Justyna Tafel, Kata­rzyna Szczerba, Kata­rzyna Boniecka, Daria Wik­to­ria Kopiec, Anna Gaw­lita, Tomasz Cie­siel­ski.  Polish Talents 2017

WSZYSTKIE WPISY

SERWIS

Montaż

• 7 sta­no­wisk mon­ta­żo­wych AVID

• 60 tera­baj­tów prze­strzeni dys­ko­wej

• obsługa wszyst­kich obo­wią­zu­ją­cych stan­dar­dów

• mon­taż na pla­nach zdję­cio­wych

• spraw­dzony i zaufany zespół mon­ta­ży­stów

Animacja

• ani­ma­cja 2D i 3D
• motion design
• wizu­ali­za­cja pro­duk­tów, pack­shoty
• czo­łówki
• oprawa gra­ficzna pro­gra­mów TV
• mon­taż pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych
• map­ping

Vfx

• kre­atyw­ność i pełen zakres obsługi

• key­ing

• trac­king

• matte pain­ting

• reli­gh­ting

• 3d com­po­si­ting

Grading

• gra­ding 4K

• per­fek­cyjny moni­to­ring

• kopie DCP

• dosko­nali fachowcy

• wysoki kom­fort pracy

 

On-​line

• akwi­zy­cja mediów we wszyst­kich for­ma­tach zapisu
• bez­pro­ble­mowe zarzą­dza­nie mediami i nośni­kami
• obsługa tele­wi­zyj­nych stan­dar­dów emi­syj­nych
• obsługa kino­wych stan­dar­dów emi­syj­nych
• inte­gra­cja śro­do­wisk Avid, Adobe, Auto­desk

Dźwięk

• mon­taż

• udźwię­ko­wie­nie

• oprawa muzyczna

• dub­bing

• mix

• zgra­nie

POZNAJ NAS

INFORMACJE