„Beauty” w reżyserii Justyny Nowak

Zakoń­czy­li­śmy prace post­pro­duk­cyj­ne nad TEATROTEKĄ pt. „BEAUTY” w reży­se­rii Justy­ny Nowak, na pod­sta­wie dra­ma­tu Iwony Kusiak. Kolau­da­cja za nami. Pre­mie­ra nie­ba­wem…

Trzy­maj­cie kciu­ki!

 

reży­se­ria i opra­co­wa­nie tek­stu: Justy­na Nowak

wystą­pi­ły: Sonia Mie­tie­li­ca, Agniesz­ka J. Skrzyp­czak, Alek­san­dra Popław­ska,

Doro­ta Pomy­ka­ła, Kata­rzy­na Her­man

zdję­cia: Szy­mon Kluz

sce­no­gra­fia : Mar­cin Buśko

kostiu­my: Zofia Ufna­lew­ska

mon­taż: Tomasz Cie­siel­ski PSM

muzy­ka: Joan­na Halsz­ka Soko­łow­ska , zespół der Father i Tomasz Cie­siel­ski

ani­ma­cja i efek­ty spe­cjal­ne: Kac­per Edward Shi­ke­li

cha­rak­te­ry­za­cja: Agniesz­ka Hodo­wa­na

wizu­ali­za­cje: Tomasz Cie­siel­ski 

pro­duk­cja: Wytwór­nia Fil­mów Doku­men­tal­nych i Fabu­lar­nych

czas: 66 minut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

osiemnaście − 5 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.