Markowa – Abraham Segal. Polska-​Izrael

Zakoń­czy­li­śmy część zdjęć w Izra­elu do filmu doku­men­tal­ne­go o robo­czym tytu­le „Mar­ko­wa”, któ­re­go boha­te­rem jest Abra­ham Segal. Abra­ham  w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach prze­żył Holo­caust we wsi Mar­ko­wa koło Łań­cu­ta i w wieku 15 lat roz­po­czął nowe życie emi­gru­jąc do Pale­sty­ny. Budo­wał Izra­el, brał udział w woj­nie o nie­pod­le­głość, zbu­do­wał wie­lo­po­ko­le­nio­wą rodzi­nę. 88 letni miesz­ka­niec Kiry­at Ata koło Hajfy opo­wia­da o swoim peł­nym przy­gód życiu.

Zdję­cia odby­ły się dzię­ki dota­cji Urzę­du do Spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych.

Poszu­ku­je­my part­ne­rów do dal­szej współ­pra­cy nad tym nie­zwy­kłym pro­jek­tem.

pro­duk­cja short­Cat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

10 − 5 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.