DŹWIĘK

 
 
• mon­tu­je­my i mik­su­je­my dźwięk we wła­snym zakre­sie oraz we współ­pra­cy z naj­lep­szy­mi pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w War­sza­wie
• zor­ga­ni­zu­je­my pełną post­pro­duk­cję dźwię­ku, od pod­sta­wo­we­go mon­ta­żu przez post­syn­chro­ny dia­lo­gu, dub­bing i udźwię­ko­wie­nie
• współ­pra­cu­je­my ze stu­dia­mi dźwię­ko­wy­mi oraz kom­po­zy­to­ra­mi  i pro­du­cen­ta­mi muzycz­ny­mi
• dys­po­nu­je­my spraw­dzo­ny­mi sto­ka­mi muzycz­ny­mi oraz biblio­te­ka­mi dźwię­ków
• zor­ga­ni­zu­je­my zgra­nie dźwię­ku w Dolby 5.1

Montaż

• 7 sta­no­wisk mon­ta­żo­wych AVID

• 60 tera­baj­tów prze­strze­ni dys­ko­wej

• obsłu­ga wszyst­kich obo­wią­zu­ją­cych stan­dar­dów

• mon­taż na pla­nach zdję­cio­wych

• spraw­dzo­ny i zaufa­ny zespół mon­ta­ży­stów

Animacja

• ani­ma­cja 2D i 3D
• motion design
• wizu­ali­za­cja pro­duk­tów, pack­sho­ty
• czo­łów­ki
• opra­wa gra­ficz­na pro­gra­mów TV
• mon­taż pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych
• map­ping

Vfx

• kre­atyw­ność i pełen zakres obsłu­gi

• key­ing

• trac­king

• matte pain­ting

• reli­gh­ting

• 3d com­po­si­ting

Grading

• gra­ding 4K

• per­fek­cyj­ny moni­to­ring

• kopie DCP

• dosko­na­li fachow­cy

• wyso­ki kom­fort pracy

 

On-​​line

• akwi­zy­cja mediów we wszyst­kich for­ma­tach zapi­su
• bez­pro­ble­mo­we zarzą­dza­nie media­mi i nośni­ka­mi
• obsłu­ga tele­wi­zyj­nych stan­dar­dów emi­syj­nych
• obsłu­ga kino­wych stan­dar­dów emi­syj­nych
• inte­gra­cja śro­do­wisk Avid, Adobe, Auto­desk