Zdjęcia do „Sztuki zrozumienia” zakończone

W Tokio zakoń­czył się ostat­ni etap zdjęć do filmu doku­men­tal­ne­go pt. „Sztu­ka zro­zu­mie­nia” w reży­se­rii Mate­ja Bobri­ka. Mamy wiel­ką przy­jem­ność być kopro­du­cen­tem filmu, odpo­wia­da­my rów­nież za pełen ser­wis post pro­duk­cyj­ny. Pro­jekt roz­wi­ja­ny był w ramach pro­gra­mu Doc Lab Poland i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie Pol­skie­go Insty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej. Pre­mie­ra w 2017 roku. Ahoj!

Sztuka zrozumienia

Ekipa „Sztu­ki Zro­zu­mie­nia” bez­piecz­nie wylą­do­wa­ła po zdję­ciach w Tokio. Przed nami pięk­na, kome­dio­wa opo­wieść o nauce języ­ka pol­skie­go na Uni­wer­sy­te­cie w Tokio, nad którą współ­pra­cu­je­my z Koi Stu­dio. Reży­ser Matej Bobrik rów­nież wylą­do­wał bez­piecz­nie ! Ahoj!

Nasza Mała Polska

„NASZA MAŁA POLSKA” – to peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny w reży­se­rii Mate­ja Bobri­ka, któ­re­go akcja dzie­je się w Tokio. Auto­rem zdjęć do filmu jest Michał Staj­niak. Film otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie PISF, a jego pro­du­cen­tem wyko­naw­czym jest Koi Stu­dio.  Pro­jekt jest roz­wi­ja­ny w ramach pro­gra­mu Doc Lab Poland (DOC LAB GO).