Zdjęcia do „Sztuki zrozumienia” zakończone

W Tokio zakoń­czył się ostat­ni etap zdjęć do filmu doku­men­tal­ne­go pt. „Sztu­ka zro­zu­mie­nia” w reży­se­rii Mate­ja Bobri­ka. Mamy wiel­ką przy­jem­ność być kopro­du­cen­tem filmu, odpo­wia­da­my rów­nież za pełen ser­wis post pro­duk­cyj­ny. Pro­jekt roz­wi­ja­ny był w ramach pro­gra­mu Doc Lab Poland i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie Pol­skie­go Insty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej. Pre­mie­ra w 2017 roku. Ahoj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 − sześć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.